Firma Viabo Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Tytuł naszego grantu: „Wprowadzenie produktu Viabo na nowe rynki zag. poprzez dostosowanie wzornictwa produktu i opakowania”.

Cel realizacji naszego grantu: Celem projektu jest rozszerzenie rynków zbytu, wzrost przychodów i zaistnienie na rynku niemieckim, australijskim i słoweńskim dzięki dostosowaniu wzornictwa gry Doom Minions i jej opakowania do potrzeb oraz wymagań rynków docelowych.
Okres realizacji: 01.11.2022-30.06.2023
Kwota przyznanego grantu: 238 200 zł, kwota wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia: 280 000,00 zł.

Realizacja projektu pozwoli na podjęcie działalności eksportowej i wprowadzenie produktu na nowe rynki z zachowaniem odpowiednich zasad, estetyki oraz spełniając wymagania odbiorców. W ramach projektu zaplanowano działania
mające na celu dostosowanie wzornictwa produktu i opakowania, w tym m.in. poznanie preferencji i wymagań klientów, a także trendów i specyfiki nowych rynków docelowych.

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej gry komputerowej wykorzystującej nowatorską technologię AWSG
Cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie pierwszej gry na urządzenia mobilne oraz komputery stacjonarne w oparciu o wytworzoną technologię AWSG (z j. ang. Automatic World and Story Generator)
Planowane efekty: Głównym rezultatem projektu będzie wydanie pierwszej z docelowo 3 gier fabularnych opartych na innowacyjnej technologii w postaci systemu automatycznego generowania fabuły i świata gry (AWSG).

Wartość projektu: 4 813 670,38 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 373 079,07 zł

Viabo Sp. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego
“Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.

Stay in touch


Viabo sp. z o. o. (NIP: 9671357403)

Find us here:
Tadeusza Kościuszki 27/17
85-079, Bydgoszcz, Poland

Write to us:
office@viabogames.com